Servitutter

I anledning af at undertegnede direktør W. Ree Andersen agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr. Nr. 8 a og 38 af Udsholt by, Blistrup sogn i overensstemmelse med vedhæftede udstyknings plan, udarbejdet af landinspektør Percival Nielsen, Hillerød og senere ændret af landinspektør J. Hyldegaard Larsen (27/5-63) pålægger jeg herved nævnte ejendom følgende:

 Servitutter (afskrift)

§ 1

Grundejerforening

De til enhver til værende ejere af parceller af matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn, er efter påkrav fra Blistrup kommune, pligtige til at danne en grundejerforening. Kravet om dannelsen af grundejerforeningen kan rejses af kommunen når mindst halvdelen af parcellerne er solgt.

Grundejerforeningens opgave er først og fremmest at varetage vedligeholdelsen af vejene i udstykningen og parcelejerne er pligtige til at deltage i udgifterne til vejenes vedligeholdelse. Samtlige grundejerforeningens udgifter, herunder udgifter til vejenes vedligeholdelse, fordeles med lige store bidrag pr. parcel.

Såfremt en grundejerforening dannes efter påkrav fra Blistrup kommune, er parcelejerne forpligtede til at respektere grundejerforeningens vedtægter, således som disse til enhver tid er lovligt vedtaget af grundejerforeningens og godkendt af kommunen, og i vedtægten kan optages bestemmelser om parcellernes bebyggelse, udnyttelse, beplantning m.v., alt med henblik på at udvikle og beskytte udstykningsområdet som et smukt boligkvarter.

Sådanne vedtægtsbestemmelser må ikke være i strid med nedenstående servitutter og skal til enhver tid være i overensstemmelse med bestemmelserne i Blistrup kommunes bygningsreglement, sundhedsvedtægt og øvrige kommunale vedtægter.

§ 2

Byggelinier

Bygninger nå ikke opføres nærmere vejmidte end 10 m.

§ 3

Byggebestemmelser

Parcellerne er bestemt for åben lav bebyggelse, og ethvert byggeri skal tilfredsstille bestemmelserne i Blistrup kommunes bygningsreglement, sundhedsvedtægter og øvrige kommunale vedtægter.

På parcellerne 2 - 113 må alene opføres sommerhuse og på parcellerne 114 - 123 må alene opføres enfamiliehuse til helårsbeboelse.

Der må ikke på nogen parcel indrettes virksomhed af nogen art, der ved røg, støj eller ilde lugt kan være til gene for naboerne. Ej heller må oplagres noget der frembyder ubehageligt skue eller er til ulempe for naboerne. Blistrup kommune har særlig påtaleret i medfør af disse bestemmelser og afgør alene om servitutten er overholdt.

Der tilkommer i øvrigt sælgeren i forening med Blistrup kommune, og - når samtlige parceller er solgt - alene Blistrup sogneråd at afgøre, om en opført bygning og ejendomsanvendelse m.v. tilfredsstiller bestemmelserne, og parcelejerne bør sikre sig ved forud at indhente sælgernes og kommunens godkendelse.

Brugte huse må som almindelig regel ikke opstilles på parcellerne, men sælgeren kan i forening med kommunen og - når samtlige parceller er solgt - Blistrup kommune alene dog give dispensation fra denne bestemmelse, når det drejer sig omordentlige og pæne huse. Vedkommende andrager, er pligtig at forelægge såvel bygningstegninger som fotografi.

På hver parcel må kun opføres et hus, beregnet til bolig for en familie, i højest en etage med udnyttet tagetage. Desuden må opføres nødvendige udhuse, herunder garager. Fritstående toilet må ikke opstilles på parcellerne.

Det bebyggede areal for parcellerne 2 - 113 skal andrage mindst 42 m².

Det bebyggede areal for parcellerne 114 - 123 skal andrage mindst 90 m².

Udhuse og garager medregnes i denne henseende ikke til bebyggede areal, ej heller overdækkede terrasser.

Bebyggelsen skal opfylde bestemmelserne i kap. 1 til og med kap. 12 i bygningsreglement for Købstæderne og landet af 1. marts 1961, udfærdiget af Boligministeriet i medfør af § 6 i byggeloven af 10. juni 1960.

§ 4

Veje

De på udstykningsplanen viste veje er private veje. De udlægges som vist i den vedhæftede udstykningsplan i en bredde af indtil 12 m, hvoraf de 4 m befæstes. Vejene anlægges ved Blistrup kommunes foranstaltning og udgifterne hertil afholdes ved forskudsvis betaling af kommunen. Tilbagebetalingen til kommune forfalder fra og med det skatteår, der følger nærmest efter vejanlæggets færdiggørelse.

Kommunen samlede udgifter i forbindelse med vejenes anlæggelse samt påløbne renteudgifter m.m. fordeles med lige store beløb på de enkelte parceller. Betalingen til kommen erlægges efter nærmere aftale med kommunen, enten kontant eller over 10 år, i sidstnævnte tilfælde forrentes beløbet med den rentefod, som kommunen til enhver tid fastsætter, for tiden 7½ % p.a.

Parcelejerne er forpligtede til efter lovgivningens regler at bekoste de fremtidige udgifter til vedligeholdelsen af vejene. Såfremt der dannes en grundejerforening, jfr. Afsnittet herom, foretages vedligeholdelsen ved grundejerforeningens foranstaltning.

Parcelejerne er pligtige at tåle, at eventuelle til vejanlæggene hørende skråninger anlægges på parcellerne uden erstatning til ejerne.

Grundsælgeren har ret til færdsel på de etablerede veje uden at skulle deltage i vedligeholdelsen af disse. Grundsælgeren eller kommunen har ligeledes ret til at give andre færdselsret på vejene.

De under udstykningerne hørende vejarealer skal overgå til parcelejerne eller grundejerforeningen, hvis en sådan dannes, og parcelejerne eller grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde, så snart grundsælgeren måtte ønske dette, når mindst halvdelen af parcellerne er solgt. Alle udgifter ved overdragelsen af vejene fra grundsælgeren afholdes af parcellerne in solidum eller af grundejerforeningen, hvis en sådan dannes. Det bemærkes, at der gives Blistrup kommune panteret hos de enkelte parcelejere for kommunens udlæg til anlæg af og eventuel vedligeholdelse af veje på de i denne deklaration omhandlede ejendomme.

§ 5

Vandforsyning

Samtlige parceller har pligt til tilslutning til Blistrup kommunes vandværk, og pligt til at betale afgifter til vandværket efter Reglement af 14. februar 1962 for Levering af vand fra Blistrup kommunes vandværk.

Det bemærkes, at der gives Blistrup kommune panteret hos de enkelte grundejere for vandafgifter, der pålægges en enkelte parceller, der udstykkes fra matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn.

I øvrigt bemærkes, at Blistrup kommune skal have ret til opgravning på parcellerne i forbindelse med nedlægning eller reparation af vand- ledninger.

Stikledninger af enhver art bekostes kontant af parcelkøberne.

§ 6

El - forsyning

Langs vejene etableres hovedledninger for el-forsyning og så vidt muligt kun på vejenes grund, men køberne må være indforstået med, at eventuelle master o. lign. Anbringes i vejskel og at eventuelle nødvendige skråmaster og barduner anbringes på parcellerne.

Etableringen af hovedledninger for el-forsyning sker ved parcelkøberne foranstaltning og bekostning. Alle parceller af matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn, har pligt til at deltage anpartsvis med 1 part pr. parcel i de udgifter, der er forbundet med etablering af hoved-el-ledninger. Hoved-el-ledningerne skal etableres efter behov, det vil sige, når der til en parcel rekvireres stikledning udført. Samtlige parceller, der har mulighed for tilslutning til den hoved-el-ledning, der således etableres, har pligt til straks at indbetale den i nærværende paragrafs 2. stk. nævnte anpart af udgiften til hoved-el-ledningens etablering, uanset om parcellerne henligger ubebygget. Anparten indbetales til Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab, når indbetaling kræves.

Ovenstående bestemmelser tinglyses pantstiftende på matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup Sogn for et beløb indtil kr. 172.500,00 og ved udstykning  overføres ligeledes pantstiftende til hver parcel et beløb indtil kr. 1.500,00.

Påtaleretten tilkommer alene Blistrup kommune og aflysning i tingbogen kan alene ske med samtykke fra Blistrup kommune.

Stikledninger af enhver art bekostes af parcelkøberne.

§ 7

Kloak

Det bemærkes, at der ikke i øjeblikket etableres egentligt kloakanlæg på det omhandlede udstykningsområde, og det fastsættes derfor, at bebyggelsen på de enkelte parceller indtil videre og såfremt sundhedsmyndighederne tillader det kan afvandes ved sivebrønd, dog for vandclosetters vedkommende på vilkår, at der yderligere etableres trix-anlæg til nævnte sivebrønd. Det bemærkes at samtlige parceller efter påkrav fra kommunen er pligtige at tilslutte sig offentligt kloakanlæg ved sådans etablering, alt på de vilkår, der måtte blive fastsat af kommunen eller landvæsenskommissionen.

§ 8

Husnumre og vejnavne

Såsnart vejene er givet navn er parcelejerne pligtige at lade anbringe husnumre.

Vejnavneskilte og husnumre opsættes af kommunen, og udgifterne dertil indgår i vejenes anlægsudgifter, jfr. Afsnittet om veje.

§ 9

Garager og parkeringspladser

Ved tilrettelæggelsen af indkørselsforholdene til parcellerne skal sikres plads for parkering for mindst 2 biler på de enkelte parceller.

Garager skal overholde de under afsnittet om byggelinier nævnte afstande og 1 garage i forbindelse med forplads til 1 bil opfylder ovennævnte parkeringskrav.

§ 10

Hegn, beplantning og udstykning

Alene parcelkøberne har hegnspligt. For så vidt der på en parcel plantes levende hegn, uanset om det sker mod grænsen til vej eller til naboskel, skal hegnet holdes i en sådan afstand fra skellet at grene m.v. ikke rager ud over skellinierne, dog at levende hegn efter enighed mellem de pågældende parcellejere kan plantes i skellinie, hvor parcellen grænser til anden parcel. Hegnet skal enten være levende hegn ikke over 1,80 m højt eller stolper med tråd eller net ikke over 1,00 m højt.

I øvrigt påhviler det parcelejerne hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler.

Enhver parcelejer er forpligtet til at sørge for, at hans parcel er i pæn og ordentlig stand og til snarest og inden 1 år efter overtagelse at beplante den med gran, fyr, birk eller lignende.

Såfremt sognerådet beslutter, at tilplantningen med større træer eller buske skal foretages efter en samlet plan, der fremskaffes ved sognerådets foranstaltning, er de enkelte parcelejere pligtige at foretage beplantningen i overensstemmelse med beplantningsplanen, der vil omfatte samtlige parceller og eventuelt tillige tilstødende udstykningsområder. Derudover må plantning af større træer eller buske ikke finde sted.

Ingen parcel må udstykkes anderledes end på udstykningsplanen angivet, og ingen parcel må senere udstykkes yderligere.

§ 11

Tinglysning og påtaleret

De foranstående bestemmelser vil være at tinglyse servitutstiftende på matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn, med grundsælgeren som påtaleberettiget og med berettigelse for grundsælgeren at meddele dispensationer i det omfang hvori grundsælgeren efter aftale med Blistrup kommune måtte anse sådanne for ønskelige og rimelige.

Når grundsælgeren ikke længere er ejer af nogen del af matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn overgives påtaleretten og dispensationsretten til Blistrup kommune alene.

Denne deklaration tinglyses tillige pantstiftende på matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn for et beløb på indtil kr. 575.000 fir Blistrup kommunes udlæg til vejanlæg m.v., idet Blistrup kommune har panteret for vejbidrag m.v.

Ved udstykning fra matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn overføres servitut- og pantstiftende til hver enkel parcel, der udstykkes fra matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn et beløb stort kr. 5.000,00 og dette beløb relakseres af pantet i matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn, idet panthaveren Blistrup kommune ved påtegning nedenfor tiltræder relaksation som foran nævnt uden relaksationspåtegning i de enkelte tilfælde. Ved bebyggelse af de enkelte parceller rykker kommunens pantsikkerhed i henhold til nærværende deklaration med oprykningsret for kredit- og hypotekforeningshæftelser eller sparekasse- eller banklån som 1. prioritet uden særskilt ryknings-påtegning.

Indtil samtlige parceller er relakseret rykker af pantet i matr. nr. 8 a og 38 Udsholt by, Blistrup sogn hæfter ved deres nedenstående underskrifter ejendommens ejer(e)

direktør Willy Ree Andersen

Personligt og solidarisk for den til enhver tid skyldige restgæld til Blistrup kommune for vejanlæg m.v. med påløbne renter.

Blistrup sogneråd er berettiget til i stedet for ovenstående personlige hæftelse, at forlange bankgaranti eller anden tilsvarende garanti.

Med hensyn til byrder og servitutter i øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen.

København, den 29. december 1963

W. Ree Andersen sign.

Til vitterlighed:

Arne Stecher sign.

lrs.

Tuborgvej 80 Hell.

Foranstående tiltrædes af Blistrup Sogneråd

P.S.V.

M. Flindt Larsen

Formand

Tinglyst den 2. januar 1964

Del siden